Περιγραφή Έργου

Το έργο “Coding for Inclusion” - CODINC - στόχευε στην προώθηση της εκπαίδευσης στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) μεταξύ των μειονεκτούντων νέων μέσω μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς, με βάση μια παιδαγωγική μέθοδο μάθησης μεταξύ συνομήλικων ατόμων μέσω τυπικής και μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη. Το έργο CODINC αποσκοπούσε τα παιδιά και οι νέοι όχι μόνο να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, αλλά και να δημιουργούν ενεργά τεχνολογία και να εμπνέονται από μια ματιά στα παρασκήνια των ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον 21ο αιώνα, όπως επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων και κριτική σκέψη και, ως διαρκές όφελος, συμμετέχουν στην ψηφιακοποιημένη κοινωνία και την επηρεάζουν.

Οι στόχοι του έργου ήταν :

 • Αύξηση και βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να προωθήσουν την εκπαίδευση σε θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τέχνης και Μαθηματικών (STEAM) σε μειονεκτούντες νέους μέσα από μια εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη στην μάθηση από συνομήλικα άτομα.
 • Ενδυνάμωση μειονεκτούντων νέων στην απόκτηση και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και ικανοτήτων συνεργασίας καθώς και επίλυσης προβλημάτων, αυτοπεποίθησης και δημιουργικότητας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης από συνομήλικους σε θέματα προγραμματισμού.
 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής κοινότητας μάθησης «Coding for inclusion» μεταξύ διαφόρων φορέων σε διάφορους τομείς (τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση) που να είναι σε θέση να στηρίξει τα αποτελέσματα των έργων και να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους.

Οι δραστηριότητες του έργου περιελάμβαναν:

 • Παραγωγή της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης CODINC στις γλώσσες του έργου
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης
 • Πιλοτική δοκιμή με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση καθηγητών δημοτικού σχολείου
 • Εκπαιδεύσεις προγραμματισμού από συνομήλικους
 • Αξιολόγηση των ομάδων σε 5 χώρες
 • Παραγωγή εθνικών εκθέσεων και εκθέσεων πειραματισμού

 

 

Πληροφορίες

 • Πηγή Χρηματοδότησης: ERASMUS+ KA3
 • Τίτλος Έργου: Coding for Inclusion
 • Ακρώνυμο: C0D1NC
 • Κωδικός Έργου: 592121-EPP-1-2017-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
 • Διάρκεια: 24 μήνες
  • 15 Ιανουαρίου 2018 - 14 Ιανουαρίου 2020
 • Συνολικός Προϋπολογισμός:  € 613.043,00
 • Προϋπολογισμός CCS:  € 43.261,00

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες