ΕΡΓΟ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

Περιγραφή Έργου

Το έργο V-UPGRATeS στόχευε στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών VET και των εκπαιδευτικών (VTTs), στην αύξηση της ικανότητας και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας έτσι συστημικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. Το έργο V-UPGRATeS αποσκοπούσε στην άρση των μεγαλύτερων εμποδίων συμμετοχής σε CPD που αναφέρονται σε συγκρούσεις με το πρόγραμμα εργασίας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών, την έλλειψη κινήτρων και το σχετικό κόστος (ΟΟΣΑ, 2013) και συμμορφώνονται με τους τρέχοντες δημοσιονομικούς όρους για τη χρήση ευκαιριών που προσφέρει το άνοιγμα της εκπαίδευσης.
Με γνώμονα τους σκοπούς και τους στόχους του έργου, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα V-UPGRAtES. Η πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα OER που αναπτύχθηκε για εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναβαθμίσει μεμονωμένα τις ψηφιακές δεξιότητές τους για να καλύψει τις ανάγκες των τρεχουσών τάσεων και σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως μια διαφανής, πολυ-ρυθμιζόμενη, πολύ-εκτιμημένη αλλά αυτο-κατευθυνόμενη διαδικασία.
Η πρόκληση για όλους ήταν να δημιουργηθούν προσιτές ευκαιρίες μάθησης και να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ να ενημερώνονται για όλες τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις. Οι καλά εξοπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και υποστηριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τις προσπάθειες όλων των κρατών μελών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της ανεργίας των νέων, της μείωσης των ανισοτήτων, της επίτευξης καλύτερου προσανατολισμού σταδιοδρομίας και αντιστοιχίας δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας .
Το έργο δεν επηρέασε μόνο τα προφίλ του επαγγέλματος της διδασκαλίας, αλλά εισήγαγε μια νέα ιδεολογία στην αναβάθμιση των VTT με δεδομένα βάσει τεκμηρίων που παράγονται από το δυναμικό εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο, το CPD προσανατολίστηκε στις ανάγκες κάθε μεμονωμένου δασκάλου, ενώ δημιουργούσε συνέργειες με τους ενδιαφερόμενους για να προσφέρει επικύρωση, αναγνώριση και κίνητρα για περαιτέρω εκπαίδευση.
Το έργο V-UPGRATeS συνέβαλε στους στόχους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους VTT αναπτύσσοντας νέες προσεγγίσεις για την ενίσχυση των διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελλοντικών και εξασκόντων εκπαιδευτικών. Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης ότι οι εκπαιδευτικοί σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί κτηνιάτρων αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις καθώς αντιμετωπίζουν όλο και πιο περίπλοκες και ποικίλες μαθησιακές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη οι ΤΤ να ενισχύσουν την αφομοίωση των ICT στη διδασκαλία και τη μάθηση, προκειμένου να προωθηθεί η μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων για τους μαθητές και γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας.

Θέματα κουίζ και διαδικτυακά μαθήματα:

 • Διαδικτυακή ασφάλεια
 • Εικονικές πλατφόρμες μάθησης
 • Διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας
 • Επεξεργασία πολυμέσων
 • Δημοσίευση Ιστού
 • Διαδραστικές τεχνολογίες στην τάξη

Αυτά τα θέματα ήταν τα αποτελέσματα μιας έρευνας V-UPGRATES (IO1) μεταξύ εκπαιδευτικών ΕΕΚ. Επιπλέον, αυτά τα εμπειρικά ευρήματα αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στο Ψηφιακό Πλαίσιο Ικανότητας της ΕΕ. Τα δύο συστήματα αναφοράς εστιάζουν στη διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας και της φήμης κάποιου. Μόνο εάν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ είναι εξοικειωμένοι με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να συζητήσουν με τους μαθητές τους και π.χ. να συμβάλει στην προστασία τους από ευαίσθητες διαδικτυακές καταστάσεις.

Επισκόπηση της αυτόνομης διαδικασίας μάθησης του V-UPGRATES:

 • Βήμα 1: Δοκιμή δεξιοτήτων και γνώσεων με κουίζ πολλαπλών επιλογών
 • Βήμα 2: Βελτιώση με τα διαδικτυακά μαθήματα V-UPGRATES
 • Βήμα 3: Αξιολόγηση με πρακτικές διαδικτυακές εργασίες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των βημάτων, κάθε χρήστης λαμβάνει ένα πιστοποιητικό V-UPGRATES. Επικυρώνει τα μη-τυπικά αποτελέσματα μάθησης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ΕΕΚ, επιπλέον λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα πληροφορικής πρόσωπο με πρόσωπο στην περιοχή τους, για να εμβαθύνει ακόμη και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικτυακή διαδικασία.

Όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες περιλαμβάνονται στη διαδραστική πλατφόρμα V-UPGRATES, https://upgrates.vupgrates.eu.

 

 

Πληροφορίες

 • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
 • Τίτλος Έργου: Validating and Upgrading VET Trainers' and Teachers' Digital Skills
 • Ακρώνυμο: V-UPGRATeS
 • Κωδικός Έργου: 2015-1-DE02-KA202-002412
 • Διάρκεια: 30 μήνες
  • 1 Οκτωβρίου 2015 - 31 Μαρτίου 2018
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 363 851.50
 
Κοινοπραξία Έργου
Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες