Περιγραφή Έργου

Το έργο στοχεύει να επιτρέψει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ιδεών έργου μεταξύ των εταίρων του έργου και να προωθήσει την ολότητα μεταξύ εθελοντικών δράσεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης. Το έργο θα επικεντρωθεί στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της ένταξης στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Πληροφορίες

  • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
  • Τίτλος Έργου: Enabling refugees/migrants' inclusion, through non-formal digital competences & employability skills' nurturing
  • Ακρώνυμο: MIGRACODE
  • Κωδικός Έργου: 2020-KA205-B63DBEBE
  • Διάρκεια: 24 μήνες
    • 31/05/2021-30/05/2023
  • Συνολικός Προϋπολογισμός: €85.062
  • Προϋπολογισμός CCS: €15.774

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες