Περιγραφή έργου

Το έργο DİGİTAL FUTURES έχει ως στόχο 

  1. Την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας από τη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο, εφοδιάζοντάς τους με τα εργαλεία που συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
  2. Να παρέχει στους νέους τις δεξιότητες και τις γνώσεις ψηφιακού γραμματισμού που είναι απαραίτητες για να επιτύχουν σε διαδικτυακές σταδιοδρομίες.
  3. Μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε οργανώσεις νεολαίας και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που ασχολούνται με την απασχολησιμότητα των νέων στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων μέσω πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων σε κάθε χώρα εταίρο.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν 4 διεθνή εκπαιδευτικά εργαστήρια σε κάθε χώρα και θα καταρτιστεί ένας οδηγός για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με τις βέλτιστες πρακτικές κάθε εταίρου και ένας κατάλογος εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο της καθημερινής τους εργασίας με νέους που στερούνται ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων διαδικτυακής σταδιοδρομίας.

Οι βέλτιστες πρακτικές και τα εργαλεία στο πλαίσιο του οδηγού χωρίζονται στα εξής θέματα:

  • Κυβερνοσφάλεια και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,
  • Ψηφιακή ανάγνωση και ψηφιακή αφήγηση,
  • Εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και επιχειρηματική εκπαίδευση,
  • Διαδικτυακή επιχειρηματικότητα, κοινωνική και δημιουργική οικονομία.
     

Πληροφορίες
Τίτλος του έργου: "Επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη": Τίτλος: Ψηφιακό Μέλλον
Αριθμός έργου: 2023-3-CY02-KA210-YOU-000172933
Φορέας χρηματοδότησης: Erasmus+
Διάρκεια του έργου: Erasmus Erasmus 2024 - Οκτώβριος 2025)
Συνολική επιχορήγηση (€) 100.000

Κοινοπραξία έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες