Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe) που καλύπτει την περίοδο 2021-2027:

  • Το Ίδρυμα ‘Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως ο φορέας συντονισμού της συμμετοχής και φιλοξενίας των Εθνικών Σημείων Επαφής στο Πρόγραμμα, ενημερώνει φορείς και οργανωμένα σύνολα για  τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για συμμετοχή / υποβολή πρότασης στο νέο Πρόγραμμα.
  • Στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» υπάρχουν ευκαιρίες ειδικά για επιχειρήσεις  κάτω από τον Πυλώνα ΙΙΙ και συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα European Innovation Council (EIC).  Συναφώς αναφέρεται ότι τo EIC στοχεύει στην υποστήριξη τεχνολογικών ανακαλύψεων και καινοτομιών οι οποίες θα είναι ανατρεπτικές (game changing) και θα έχουν την προοπτική να διευρυνθούν, να ανταγωνιστούν και να αποκτήσουν ηγετική θέση στη διεθνή αγορά. Υποστηρίζει όλα τα στάδια της καινοτομίας, από έρευνα και ανάπτυξη για την επιστημονική βάση τεχνολογικών ανακαλύψεων, την επικύρωση και επίδειξη τεχνολογικών ανακαλύψεων και καινοτομιών μέχρι την εξέλιξη και ανάπτυξη των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Εργασίας του ΕΙC, με προϋπολογισμό κοντά στα 10 δις. Ευρώ, περιλαμβάνει τρία βασικά Προγράμματα:

  • Το ‘Pathfinder’ το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτήσεις σε φιλόδοξες, ρηξικέλευθες υψηλού ρίσκου καινοτομίες από το πρώιμο τεχνολογικό στάδιο έως το αρχικό εμπορικό στάδιο (πρώιμη επίδειξη, ανάπτυξη επιχειρηματικού σεναρίου και στρατηγικής).
  • Το ‘Transition’ το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ευκαιρίες για καινοτομία, και
  • Το ‘Accelerator’ το οποίο θα χρηματοδοτεί εταιρίες για να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν υψηλού ρίσκου/υψηλής απόδοσης καινοτομίες.

Σε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα και εταιρίες, η ΕΕ θα παρέχει επιπρόσθετα υπηρεσίες «Business Acceleration» από τις οποίες οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες, εταιρίες, επενδυτές και άλλους σημαντικούς φορείς του οικοσυστήματος.  Το Πρόγραμμα Εργασίας του EIC περιλαμβάνει επίσης επιπρόσθετες δραστηριότητες όπως βραβεία (Women Innovators, iCapital κα).
Το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης θα δίνεται μέσω ανοικτών προσκλήσεων χωρίς προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες. Χρηματοδότηση θα δίνεται επίσης και μέσω των «EIC Strategic Challenges»,η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένες τεχνολογικές και καινοτόμες ανακαλύψεις που λαμβάνουν υπ’ όψη τις προτεραιότητες της ΕΈ για την μετάβαση σε μια πράσινη, ψηφιακή και υγιή κοινωνία, όπως επίσης και στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον Ορίζοντα Ευρώπη. 
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα EIC υπάρχουν στο Πρόγραμμα Εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο, ενώ άλλες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  • Πέραν από τις Δράσεις του EIC, στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες για συμμετοχή επιχειρήσεων.

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες