Ομιλία με Θέμα «ICT in Horizon 2020: Outlook and Transition of ICT and Future and Emerging Technologies to the EU's New Framework Programme for Research and Innovation

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας 2020» οργανώνει ομιλία με τίτλο «ICT in Horizon 2020: Outlook and Transition of ICT and Future and Emerging Technologies to the EUs New Framework Programme for Research and Innovation». H ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2012 στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) (Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος) από τις 16.00 – 18.00 μ.μ.


Η ομιλία διοργανώνεται επί τη ευκαιρία της κοινής Συνάντησης των Διαχειριστικών Επιτροπών για τις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ΤΠΕ του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7ου ΠΠ) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και του 1ου Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΠΑΚ) της Ε.Ε. στην Κύπρο και ομιλητής θα είναι ο κ. Morten Moller, Επικεφαλής της Μονάδας για Συντονισμό Προγραμμάτων (Programme Coordination) της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology) της Ε.Ε. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.

Κύριος στόχος της ομιλίας είναι η ενημέρωση της κυπριακής ερευνητικής κοινότητας για:

  • θέματα που αφορούν στη Θεματική Προτεραιότητα ΤΠΕ στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όπως είναι η δομή, τα Προγράμματά του, οι νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης και κανόνες συμμετοχής, η απλοποίηση διαδικασιών καθώς και το χρονοδιάγραμμα έναρξης και εφαρμογής του,
  • το Πρόγραμμα Future and Emerging Technologies, τόσο ως προς τα αποτελέσματά του μέχρι στιγμής όσο και σχετικά με τις νέες Δράσεις που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και
  • θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κυπριακή ερευνητική κοινότητα βάσει της μέχρι τώρα κυπριακής συμμετοχής στο 7ο ΠΠ και το ΠΑΚ. 


Δηλώσεις Συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο (μπορείτε να το κατεβάσετε πιο κάτω) και το αποστείλουν στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2012 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]). Για πληροφορίες: Λίτσα Κουντουρίδου/Επιστημονικός Λειτουργός/Τομέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας/ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας/ Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία, Κύπρος / Τηλ: +357-22205020, Τηλ/πο: +357-22205001/ email: [email protected] / Ιστοχώρος: www.research.org.cy

Website Cookies Consent More Information